- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

حداقل خرید حق بیمه سربازی ۴۵۰ هزار تومان است

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با فارس اظهار داشت: کلیه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به هر نحوی حق بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کنند ، در صورت ارائه تقاضا و پرداخت حق بیمه متعلقه ، ایام سربازی آنها جزء سوابق پرداخت حق بیمه منظور شود.

وی در خصوص اشخاصی که معافیت سربازی دارند، گفت: شخصی که به هر نحوی از خدمت سربازی معاف شده است نمی‌تواند بیمه سربازی خود را بخرد.

پایور در خصوص نحوه محاسبه خرید بیمه سربازی بیان داشت: میانگین حقوق ۲۴ ماه قبل از درخواست را محاسبه می‌شود که ۳۰ درصد از این میانگین مبلغ حق بیمه است که ۲۳ درصد آن را دولت و ۷ درصد دیگر توسط بیمه شده پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: هرچقدر حقوق بیمه شده بالاتر باشد رقم خرید حق بیمه بالاتر می‌رود.

پایور با بیان اینکه مقرری بگیران بیمه بیکاری عیدی از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمی‌کنند، گفت: با توجه به اینکه در قانون، عیدی برای مقرری بگیران بیمه بیکاری تعریف نشده است به همین علت عیدی دریافت نمی‌کنند.