- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

کارت هوشمند معافیت از خدمت سربازی + عکس