- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

تکذیب معافیت مشمولان متولد ۵۵ تا ۵۹

سردار موسی کمالی با تکذیب شایعات درباره معافیت متولدان ۵۵ تا ۵۹ از خدمت سربازی گفت: نه تنها برنامه ای در خصوص معافیت این مشمولان مذکور وجود ندارد، بلکه بر اساس قوانین جدیدی که در مجلس مطرح است برای سربازانی که مرتکب غیبت شده اند، تنبیهات شدیدی اتخاذ شده است .

وی به مشمولان خدمت سربازی توصیه کرد به شایعاتی که منابع نامشخص مطرح می کنند، توجه نکنند.