- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مدارک تکمیلی معافیت های چند برادری

مدارک لازم جهت معافیت یکی از فرزندان خانواده هایی که سه فرزند آنها دوره خدمت را انجام داده اند به این شرح است :
۱- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی – پدر و برادران .
۲- اصل و تصویر کارتهای پایان خدمت برادران مشمول .
۳-رضایتنامه پدر مبنی بر رضایت استفاده فرد متقاضی از معافیت که به ثبت دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ( تکمیل برگه شماره ۷ دفترچه – چنانچه پدر در قید حیات نباشد رضایتنامه مادر و در صورت نبود ، قیم قانونی ) .
۴- استعلام از ثبت احوال به نام پدر مبنی بر مشخص نمودن تعداد و مشخصات فرزندان ذکور پدر .
۵- تکمیل فرم استعلام سنوات ما قبل ۶۴ ( برگه شماره ۱ دفترچه ) .
۶- گواهی اشتغال به خدمت برای متقاضیانی که در حال خدمت بوده و حائز شرایط اینگونه معافیت می باشند .
۷-گواهی آخرین مدرک تحصیلی ( مشمولین غیر دانشگاهی تکمیل برگه شماره ۳ دفترچه ) .
۸- ۲ قطعه عکس رنگی ۳*۲ زمینه سفید ( علاوه بر عکسهای الصاقی به سایر مدارک ) .
۹- تعهدنامه محضری ( برگه شماره ۶ دفترچه ) که توسط مشمول به ثبت دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد .
۱۰- تهیه برگ اول قبض ۲۲۰۰۰ ریال مخصوص خدمات پستی و یک عدد پاکت .
۱۱- فیش بانکی ( ۱/ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۹۰۰۲۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی نزد بانک ملی شعبه سازمان حمایت – کد ۵۶۰-۲ . مبلغ ۳۸۵۰۰ ریال جهت صدور کارت معافیت به شماره حساب سیبای استان محل سکونت که در جدول شماره ۳۴ دفترچه اورده شده است ) .
۱۲- تکمیل برگه هایی که جهت بررسی اصالت و صحت مدارک دال بر انجام خدمت ۳ فرزند خانواده مورد نیاز می باشد که از سوی رده های وظیفه ی عممومی شهرستانها ارائه می گردد .

با تشکر از نریمان بخاطر ارسال این اطلاعات