- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

تداوم اجرای طرح معافیت سه برادری

سردار موسی کمالی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرا شدن تمامی معافیت ها در سال ۹۰ گفت: تمام مقرراتی که در سال جاری در خصوص خدمت سربازی وجود دارد در سال آینده نیز اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: طرح معافیت سه برادری نیز در سال آینده اجرا می شود و مشمولان می توانند بر اساس مقررات و معافیت های موجود برای آینده خود تصمیم بگیرند.

مشاور معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در زمان گذشته زنان نیز به خدمت سربازی اعزام می شدند برهمین اساس اگر مشمولی علاوه بر برادران خواهری داشته که به سربازی اعزام شده می تواند از معافیت سه برادری استفاده کند.

سردار کمالی افزود:در سال آینده معافیت های نخبگان و استعدادهای برتر به ازای انجام پروژه‌های تحقیقاتی نیز اجرا می شود.