- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

شرایط کامل برخورداری از معافیت سه برادری

معاون قوانین ومقررات سازمان وظیفه عمومی، سرهنگ حجت اله واعظی نژاد در گفتگوی اختصاصی در تشریح خبر فوق گفت: با تمدید مقررا ایثارگران و امدادجویان درسال ۱۳۹۰ افراد واجد شرایط می توانند در سال جاری نیز از معافیت سه برادری بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: منظور از معافیت سه برادری، معافیت یکی از فرزندان خانواده هایی است که سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند.

وی گفت: افرادی که هریک از وضعیت های زیر را داشته باشند خدمت کرده تلقی شده و چنانچه در خانواده ای سه فرزند آنها واجد این شرایط باشند، فرزند چهارم می تواند از این معافیت بهره مند شوند.

– اشخاصی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده و دارای کارت پایان خدمت می باشند.

– کارکنان نظامی شاغل در نیروهای مسلح (کارکنان پایور) که از زمان نیل به اولین درجه آنها دوسال سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد.

– کارکنان نظامی پیمانی و کارمندان رسمی و پیمانی نیروهای مسلح مشروط برآن که حداقل نیمی از مدت تعهد آنان سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد.

– کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح

– متعهدین خدمت شاغل در سازمانهای دولتی (غیر نظامی) مانند قوه قضائیه، آموزش وپرورش ، وزارت بهداشت، سازمان هواپیمائی کشوری، کشتیرانی و… که دارای کارت معافیت متعهدین خدمت باشند ویا اینکه حداقل نیمی از مدت تعهد آنان سپری شده و خدمتشان درقالب تعهد استمرار داشته باشد.

– مشمولینی که خدمت سربازی خود را در قالب اعضای هئیت علمی دانشگاه ها به اتمام رسانده اند.

– سربازان منقضی خدمت که دارای گواهی ترخیص از خدمت می باشند(افرادی که هنوز کارت پایان خدمت آنان صادر نشده است)

– سربازان حین خدمت (برادر سوم) در صورتی که حداقل بک سال از خدمت دوره ضرورت آنان سپری شده و خدمتشان استمرار داشته باشد.

– اشخاصی که پس از انجام حداقل یک سال خدمت دوره ضرورت یا نیمی از تعهد خدمت ، در حین خدمت یا انجام تعهد فوت کرده باشند.

– کسانی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت و یا تعهد شهید ویا جانباز شده باشند.

– بسیجیانی که در دوران دفاع مقدس شهید و یا جانباز شده باشند ( برابر قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت مصوب ۱۳۶۶)

– سربازانیکه پس از انجام ۱۲ماه خدمت ، بدلیل بیماری یا نقص عضو معافیت پزشکی اخذ کرده باشند

– سربازانی که پس از انجام ۱۲ماه خدمت، به سبب ادامه تحصیل ، از خدمت ترخیص و دارای معافیت تحصیلی معتبرباشند.

– مشمولانی که در گذشته پس از انجام حداقل ۱۸ ماه خدمت دوره ضرورت به دلایل مختلف از کارت معافیت بهره مند شده باشند.

– طلاب علوم دینی که براساس ”مقررات احتساب خدمت روحانیون در امور علمی ، فرهنگی و تبلیغاتی جز خدمت دوره ضرورت “و از طریق تیپ۸۳ امام جعفرصادق(ع) ، خدمت دوره ضرورت را انجام داده ( دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشند) ویا اینکه حداقل یکسال از خدمت مورد تعهد برابر مقررات مذکور را انجام داده و انجام تعهد آنان استمرار داشته باشد.

سرهنگ واعظی نژاد با اعلام اینکه غیبت مشمولان، مانع از برخوداری آنان از این معافیت نمی شود، خاطر نشان کرد: به ازای هر سه فرزند خدمت کرده در خانواده، یک فرزند معاف می شود وی در پایان یادآور شده: شرط بهره مندی از این معافیت، انتساب برادران به یک پدرمی باشد.