- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

۲ برادری در مجلس حذف شد

 

مصاحبه سرهنگ حلوایی با برنامه پیک بامدادی – ۲ برادری در مجلس حذف شد.

دانلود مصاحبه با لینک غیر مستقیم ۲۲ دقیقه