- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

موادی از قانون خدمات وظیفه عمومی اصلاح شد

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی، اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان را با ۱۳۱ رای موافق و سه رای مخالف تصویب کردند.

ماده ۳۰- ماده زیر به عنوان ماده ۴۲ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۴۲ مکرر- مشمولینى که در شوراى پزشکى شهرستان مربوط با معاینه بالینى معاف از خدمت تشخیص داده نشده، به تشخیص این شورا یا اعتراض مشمول یا رئیس واحد وظیفه عمومى مربوط، نیاز به معاینه تخصصى داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت، یا بیمارستان‌هاى نیروهاى مسلح معرفى کند تا مورد معاینه قرار گرفته و نتیجه معاینه تخصصى جهت تصمیم‌گیرى به شوراى پزشکى همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با تأمین هزینه‌ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم‌گیری به شورای عالی پزشکی متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال گردد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده مشمولینى که متقاضى معاینه تخصصى باشند، قبلاً باید هزینه‌هاى پیش‌بینى شده را به حساب دولت پرداخت نموده، پس از معاینه طبق این قانون با آنان رفتار می‌شود. مشمولینى که به تشخیص شوراى پزشکى نیاز به معاینه تخصصی دارند، همچنین مددجویان مشمولِ تحت پوشش سازمان بهزیستى کشور، افرادى که به تأیید کمیته امداد امام خمینی (ره) محل فاقد تمکن مالى هستند از پرداخت وجه مزبور معاف هستند.

طبق تبصره ۲ این ماده مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌هاى نیروهاى مسلح موظفند به وضعیت مشمولین معرفى شده واحد مربوطه خارج از نوبت رسیدگى نموده، آنان را حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند.

همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده چنانچه مشمولینى که براى معاینات تخصصى به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌هاى نیروهاى مسلح معرفى می‌شوند، ظرف مدت یک‌ماه به این مرکز مراجعه نکنند، پس از تعیین تکلیف به خدمت اعزام خواهند شد.

ماده ۳۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۹ مکرر به قانون الحاق میگردد:

ماده ۴۹- حقوق سربازان وظیفه حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی ‌کل می‌رسد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده به کارکنان وظیفه متأهل یا سرپرست خانواده معادل ۱۰۰ درصد حق عائله‌مندى کارکنان پایور نیروهاى مسلح پرداخت می‌گردد.

همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است حقوق کارکنان وظیفه در دوران آموزش و پیش از دریافت درجه یا سردوشى به میزان ۵۰ درصد حقوق اولین ماه دوران خدمت آنان است.

طبق تبصره ۳ این ماده به کارکنان وظیفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل یک‌ماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت می‌گردد.

همچنین براساس تبصره ۴ این ماده حق بازنشستگى و حقوق اولین ماه خدمت از حقوق ماهانه کارکنان وظیفه کسر نمی‌گردد.

ماده ۴۰- ماده زیر به عنوان ماده ۵۰ مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده ۵۰- افسران و درجه داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بدآب و هوا و مناطق عملیاتی مشمول مقررات فوق‌العاده و مزایاى مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود.

سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دوسوم فوق‌العاده‌ها و مزایاى درجه گروهبان دومى کادر ثابت برخوردار خواهند شد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده به کارکنان وظیفه‌اى که در شهر محل ‌سکونت خود بکارگیرى می‌شوند، فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات و بدى آب وهوا تعلق نمی‌گیرد.

همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است به کارکنان وظیفه‌اى که بنا به تقاضاى خود منتقل می‌شوند

هزینه سفر و فوق العاده انتقال تعلق نمی‌گیرد.

طبق تبصره ۳ این ماده طبقه‌بندی مناطق از نظر محرومیت، آب و هوا و عملیاتی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دفاع تهیه و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده۴۱- ماده زیر به عنوان ماده ۵۵ مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده ۵۵- دولت موظف است اعضای خانوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار داده و به آنان مستمرى پرداخت کند.

بر اساس تبصره این ماده آیین‌نامه اجرائى این ماده توسط وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۴۸- مواد الحاقی زیر با عنوان «فصل هشتم – استفاده دستگاه‌هاى غیرنظامى از خدمات کارکنان وظیفه»به قانون افزوده می‌شود:

ماده ۷۴ – دولت موظف است هزینه آموزش مشمولین وظیفه مأمور را به تعداد سهمیه اختصاص یافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشی به میزان چهار هزار برابر ضریب ریالی محاسبه و در اختیار ستاد کل قرار دهد تا ستاد کل به میزان سهمیه واگذاری به سازمان‌های آموزش دهنده پرداخت نماید.

ماده ۴۹- مواد الحاقی زیر به عنوان «فصل نهم- سایر مقررات» به قانون اضافه می‌شود:

ماده ۷۸ –به‌منظور ارتقاء منزلت و بهینه‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه‌های استمرار آموزش‌های نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم گردد.

براساس تبصره ۱ این ماده دولت مکلف است امکانات، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز اجرای آموزش‌های مذکور را تأمین نماید.

همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت دفاع با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۸۱ – همه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آیین‌نامه‌ای که از سوی وزارت دفاع با همکاری وزارت کشور و وزارت رفاه تهیه و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تحت بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

طبق تبصره ۱ این ماده این بیمه به مدت حداکثر یکسال پس از پایان خدمت دوره ضرورت تا زمانی که سربازان فوق اشتغال به کار پیدا نکرده‌اند، استمرار خواهد یافت.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده دولت موظف است خانواده هایی را که با اعزام مشمول به خدمت سربازی از نظر تأمین معیشت زندگی با مشکل مواجه می‌شوند و قادر به امور خود نباشند بر اساس مفاد قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند تا پایان خدمت تحت پوشش قرار دهد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در مواد ۳۰، ۳۸، ۴۰، ۴۱ این طرح، ۷۴ الحاقی، ۷۸ الحاقی و ۸۱ الحاقی به قانون، یک ماده به شرح ذیل الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌گردد:

ماده الحاقی- بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۹۰ بر اساس بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تأمین شد؛ بار مالی در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.