- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

معافیت کلیه فرزندان ذکور خانواده های شهدا و جاویدالاثران

” سردار سید حمید صدرالسادات” رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفتگو با خبرنگار پلیس با اشاره به تغییرات قابل ملاحظه در باب معافیت فرزندان ایثارگران در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی بیان داشت: در این قــــانون کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران ازخدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

وی افزود : به ازای هر بیست و چهار ماه آزادگی، بیست و پنج درصد جانبازی و سی ماه ســابقه حضور درجبهه هر یک از والدین نیز یکی از فرزندان ذکور آنان معاف می گردد و در مورد معافیت کسانی که مدت حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنان به تنهایی در حد معافیت یک فرزند ذکور آنها نمی باشد، درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت اسارت آنان تجمیع و محاسبه می شود.

سردار صدر السادات اعلام داشت : در این قانون به ازای هر شهید یا جاویدالاثر یک برادر می توانداز خدمت دوره ضرورت معاف شود و همچنین آزادگان با حداقل ۲۴ ماه اسارت یا جانبازان با حداقل ۲۵ درصد جانباری که فاقد فرزند پسر می باشند نیز می توانند یک برادر خود را از انجام خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.

این مقام مسئول در پایان افزود: یـک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازانی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شوند از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد.