- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

با تصویب مجلس , برادر سوم از خدمت سربازی معاف شد.

از خانوادهای که ۲ برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند , صرفا یک نفر از فرزندان از انجام دوره خدمت ضرورت معاف می باشند.

 برادر سوم خانواده ای که دو برادر دیگر خدمت وظیفه را گذرانده باشند از دوره ضرورت سربازی معاف می شود.
به گزارش شبکه خبر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی بخش کفالت طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، ماده ۴۴ این قانون درباره کفالت را اصلاح کردند.

بر اساس این مصوبه، مشمولان زیر از انجام دادن خدمت دوره ضرورت معاف می شوند:

– یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد؛

– یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر؛
– تنها برادر تنیِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور؛

– تنها برادر سرپرستِ برادر کبیر نیازمندِ مراقب و فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل؛

– یگانه سرپرست برادر کمتر از ۱۸ سال تمام؛
– یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند؛

– مشمولی که همسرش فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد مادامی که ازدواج مجدد نکند یا دارای همسری که بعد از ازدواج معلول و نیازمند مراقبت باشد؛

– از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده کند؛

– از خانواده ای که دو برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند صرفاً یک نفر از فرزندان از انجام دادن خدمت دوره ضرورت معاف است؛

– یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند یا یکی از فرزندان ذکور خانواده ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام دادن خدمت سربازی فوت کرده باشد؛

– مشمولی که تنها مراقب و نگهدارنده خواهر تنی فاقد شوهر باشد.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از ۱۸ سال تمام است که مراقبت هر یک از بستگان یاد شده در این ماده را به علت نقص عضو، بیماری، کِبَر (بالا بودن) سن، صغیر بودن یا اُناث (زن) بودن بر عهده دارد.

بر اساس تبصره ۲، مشمولان بند ۲ این ماده یعنی “یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد شوهر” تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان این مدت، در صورت دارا بودن شرایط کفالت، از انجام دادن خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

بر اساس تبصره ۳، وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد نخواهد بود؛ البته این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و پس از آن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهد شد.

بر اساس یکی دیگر از تبصره های این ماده، در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر باشد و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد می تواند از معافیت کفالت برخوردار شود.