- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مشمول با فاصله دو زانو بیشتر از ۱۰ سانت معاف می شود

در این زمینه روابط عمومی سازمان نظام وظیفه پاسخ داد:” بلی بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر فاصله بین دو زانو اگر بیشتر از ۱۰ سانتی متر باشد با تشخیص شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا می تواند معاف دائم از خدمت باشد.”