- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

تسهیلات جدید برای سربازان و مشمولان خدمت وظیفه عمومی (۱۳۸۸)

برابر پیشنهاد نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، تسهیلات جدیدی در ارتباط با خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل برای مشمولان و سربازان در نظر گرفته شده است.

۱ـ بر اساس ضوابطی که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می شود ، مدت خدمت محققین فوق لیسانس و بالاتر به ازای تحقیق یا اختراعی که در خصوص مسائل نیروهای مسلح ارائه می نمایند از دو ماه تا یکسال کسر می شود.

۲ ـ یکی از فرزندان خانواده هایی که سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت راانجام داده ازانجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.

۳ ـ مشمولانیکه دارای فرزند معلول هستند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میشوند.

۴ ـ یکی از فرزندان خانواده هایی که یک فرزند آنها در حین خدمت وظیفه عمومی فوت کرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.

۵ ـ افزایش کسر خدمت بسیجیان فعال از ۶ ماه به حداکثر ۹ ماه برابر مقررات احتساب قسمتی از خدمت بسیجیان جزء خدمت دوره ضرورت.

ـ این تسهیلات شامل بسیجیانی می شود که از سن ۱۶ سال تمام عضو بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران شده و بطور منظم با آن نیرو همکاری کرده باشند در این صورت به ازای هر سال خدمت در بسیج متناسب با میزان فعالیت ، معادل ۴۵ روز تا ۳ ماه و در مجموع حداکثر تا ۹ ماه جزو خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب میشود.

۶ ـ مدت خدمت مشمولین لیسانس ۱ ماه ، فوق لیسانس ۲ ماه ، دکتری ۳ ماه و فوق دکتری ۴ ماه کسر می شود.

۷ ـ کسر مدت خدمت یکی از فرزندان جانبازان به نسبت میزان درصد جانبازی آنان.

ـ با توجه به اینکه یکی از فرزندان جانبازان ۲۵ درصد ، از خدمت دوره ضرورت معاف هستند ، بر اساس مصوبات جدید ، خدمت یکی از فرزندان جانبازان کمتر از ۲۵ درصد نیز به تناسب میزان در صد جانبازی آنان کسر خواهد شد، اما این افراد موظف به گذراندن ۲ ماه دوره آموزشی خواهند بود.

۸ ـ کسر مدت خدمت یکی از فرزندان رزمندگان به نسبت مدت حضور آنان در جبهه .

ـ با توجه به اینکه یکی از فرزندان رزمندگان دارای ۳۰ ماه سابقه جبهه ، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند، بر اساس مصوبات جدید ، خدمت یکی از فرزندان رزمندگانی که کمتر از ۳۰ ماه سابقه جبهه دارند نیز به تناسب مدت حضور در جبهه کسر می شود .البته این افراد موظف به گذراندن ۲ ماه دوره آموزشی می باشند.

این مصوبات پس از تدوین دستورالعمل اجرایی آن ، از تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۸ اجرایی شده و مهلت اعتبار آن تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۹ خواهد بود.ضمناً کلیه کسانی که به خدمت اعزام شده و یا آماده اعزام به خدمت هستند در شمول این مصوبات قرار دارند.